Header

61.jpg

Úkony

 

Praktické informácie ku krstu, konfirmácií, sobášu, večeri Pánovej a pohrebu.

 

   Krst

Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený,
ale kto neuverí, bude odsúdený. 
Marek 16:16
 

Slovo krst, z pôvodného novozmluvného gréckeho výrazu, znamená PONORENIE-VNORENIE. Krst svätý je príkaz Pána Ježiša Krista. On ustanovil sviatosť Krstu svätého týmito slovami: "Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko. Čokoľvek som vám prikázal, Ajhľa ja som s vami po všetky dni až do konca sveta."  (Matúš 28,18-20) - Ježiš dal cirkvi úlohu krstiť ľudí nie v mene, ale v meno trojjediného Boha.

Krst je prijatím dieťaťa do cirkvi a jeho vložením do Božích rúk. Súčasne je to záväzok rodičov a krstných rodičov, že dieťa budú viesť k viere v Pána Ježiša Krista. Krst sa koná sa zásadne v nedeľu a je vhodné ho vykonať počas Služieb Božích. Termín a okolnosti krstu je potrebné dohodnúť so zborovým farárom a predchádza mu rozhovor s rodičmi dieťaťa podľa dohody s farárom.

Krstní rodičia by sa nemali vyberať iba podľa rodinnej príslušnosti, ale aj podľa toho, aby pre dieťa boli vzorom vo viere. Mali by to byť konfirmovaní evanjelici, v odôvodnenom prípade môže byť jeden členom inej kresťanskej cirkvi. Ak žijú v zmiešanom manželstve, ich deti by mali byť pokrstené v evanjelickej cirkvi.

Ľudia často hovoria: Nedám dieťa pokrstiť - nech sa, keď' dospeje, samé rozhodne, či chce v Krista veriť' alebo nie. Kto takto zmýšľa, ako by povedal: "Prečo dieťatku vnucovať, akej bude národnosti? Nebudeme ho tiež učiť materinskú reč; vyčkáme nech vyrastie a potom sa samé rozhodne, ktorú národnosť' a ktorú reč si zvolí za svoju". Preto neodopierajme ďeťom Božiu milosť. Dajme dieťa pokrstiť a spolu s krstnými rodičimi napĺňajme krstný sľub. Veď kto bol pokrstený ako dieťa, ma pri konfirmácii možnosť' potvrdiť svoj krst. To, či sa tak rozhodne urobiť, či pri konfirmácii vyzná svoju vieru, je dokladom, že krst nemluvniat neberie pokrstenému osobnú slobodu rozhodovania. Naopak, rozhodnutie, či človek povie svojmu krstu áno alebo nie, zahŕňa.

Čo je potrebné k vybaveniu krstu:

O krst musí požiadať aspoň jeden z rodičov dieťaťa osobne duchovného pastiera zboru. Samotnému krstu predchádza pastorálny rozhovor s rodičmi o význame krstu. Potrebné doklady: Rodný list dieťata.

 

 

   Konfirmácia

Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi,
vyzná aj Syn človeka pred Božími anjelmi.
Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
Lukáš 12:8,9

Konfirmácia naväzuje na Krst svätý. Deti, zastúpené pri krste krstnými rodičmi, musia pri konfirmácií potvrdiť krstnú zmluvu a pred celým cirkevným zborom vydať svedectvo svojej viery. Konfirmácia je teda slávnostným potvrdením krstnej zmluvy, pri ktorom konfirmandi sľúbia vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi a svojej evanjelickej a. v. cirkvi. Je súčasne prijatím mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi. 

Príprava na túto slávnosť spočíva v dvojročnej konfirmačnej príprave. Konfirmačná príprava začína v septembri, čo býva vyhlásované aj v rámci oznamov na hlavných službách Božích. Prihlášku na konfirmačnú prípravu dostávajú deti na náboženstve a rovnako je k dispozícií na fare. V našej cirkvi je konfirmácia potrebná k tomu, aby človek mohol pristupovať ku spovedi a večeri Pánovej, aby mohol byť krstným rodičom, aby mohol byť cirkevne sobášený. Konfirmovať možno i dospelého, pričom konfirmačná príprava prebieha formou individuálnych rozhovorov.

 

 

    Sobáš

A riekol: Preto opustí človek otca i matku 
a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo.
Matúš19:5

Sobáš je aktom, ktorý ustanovil Pán Boh už pri stvorení prvých ľudí, keď povedal: „Preto opustí muž svojho otca a svoju matku a priľne k svojej žene. A budú dvaja jedno telo.“ (1M 2, 24)  Sobáš je potrebné ohlásiť na fare minimálne mesiac dopredu, kedy sa dohodne termín sobáša ako aj termín predsobášnej prípravy. Tá pozostáva z dvoch stretnutí s duchovným zboru.  Svedkovia pri sobáši by mali byť evanjelici, jeden z nich môže byť členom inej cirkvi.

Manželstvo rozvedených uzatvárame len po predošlom písomnom dišpenze (súhlase) od dištriktuálneho biskupa. Manželstvo je možné uzavrieť v kostole v Zárieči alebo v Zobre. Na zabezpečení obradu sa podiela tiež kostolník a kantor.

Čo je potrebné k vybaveniu sobáša:

K vybaveniu je potrebná návšteva snúbencov u zborového farára, kde spoločne preberú a dohodnú všetky podmienky a náležitosti, súvisiace s cirkevným uzavretím manželstva. Snúbenci musia v mieste konania sobáša vybaviť na matrike zápisnicu o manželstve. K tomu je potrebná osobná účasťobčianske preukazy a rodné listy ako aj mená a rodné čísla svedkov. Snúbenci môžu požiadať o hudobné obohatenie sobáša (ženský spevokol, sólo spev...). Výzdobu kostola je potrebné dohodnúť so ženami (viď v kontaktoch), ktoré sa o výzdobu starajú (a to aj v prípade, že si výzdobu snúbenci zabezpečujú sami).

 

 

Večera Pánova  

Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: 
Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy, 
ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Matúš 26:27-28

Večera Pánova je po krste druhou sviatosťou v našej evanjelickej cirkvi. Ustanovená bola Pánom Ježišom Kristom a On sám stanovil aj jej viditeľné znaky. Slová ustanovenia máme v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša 26. kapitola 26-28: „Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ Večera Pánova je pokrmom a nápojom na posilnenie viery. Je pokrmom a nápojom pre večný život. V podobe posvätených darov – chleba a vína prijímame pravé telo a pravú krv nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa za nás obetoval na dreve golgotského kríža. Prijímaniu predchádza spoveď, ktorá sa u nás koná spoločne, kedy svoje hriechy a viny uznávame, ľutujeme a sľubujeme polepšiť si svoj život. Zároveň vyznávame, že veríme v odpustenie hriechov. Aby sme skrze rozhrešenie udeľené kňazom dosiahli Božie odpustenie, musí byť naša spoveď úprimná a pravdivá.

Pred spoveďou je dobrým zvykom zmieriť sa so svojimi blízkymi, požiadať ich o odpustenie. Večera Pánova môže byť vysluhovaná i v domácnosti, najmä pre imobilných a starších ľudí. (je potrebné kontaktovať zborového farára). Večera Pánova sa vysluhuje aj na filiálkach počas adventu a pôstu vždy po nešporných službách Božích.

 

 

   Pohreb

Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame,
Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme.
Rímskym 14:8

Pohreb je poslednou rozlúčkou v časnosti so zosnulým spolubratom, alebo spolusestrou. Samotný obrad je určený pohrebnému zhromaždeniu (ktorému sa zvestuje slovo Božie). Samotný obrad pozostáva teda zo zvesti Božieho slova, biblických textov, modlitieb a piesní.

O výkon pohrebu žiada pozostalá rodina (príbuzní) zborového farára. Termín pohrebu stanoví zborový farár s ohľadom na ďalšie limitujúce okolností (pohrebná služba, kantor, pozostalá rodina...). V prípade neprítomnosti zborového farára, ktorá je vždy vyhlasovaná na nedeľných službách Božích, je potrebné vybavovať pohreb so zastupujúcim farárom (Lazy alebo Púchov). V prípade zastupujúceho farára je potrebné zabezpečiť náležitosti, ktoré inak zabezpečuje domáci farár (viď nižie).

Je zvykom, že samotnému pohrebu predchádza spievanie, ktoré sa koná spravidla večer pred pohrebom. Spievanie vedú: v Záriečí Štefan Chovanec a Ján Repka; v Mestečku a na ďalších fíliach Emília Dundeková, prípadne zborový kantor.

Za život zosnulého ďakujeme a pozostalých do Božej ochrany porúčame za účasti celej rodiny a príbuzdných na najbližších nedeľných službách Božích v príhovorných modlitbách.

Čo je potrebné k vybaveniu pohrebu:

1. Pohreb je potrebné osobne, prípadne telefonicky ohlásiť na fare a dohodnúť termín a ostatné náležitosti. Pohreb môže byť vykonaný najskôr 48 hodín od smrti zosnulého. Termín pohrebu závisí od možnosti farára, pozostalej rodiny, pohrebnej služby a kantora.

2. Je potrebné priniesť doklad o prehliadke mŕtveho, ktorý je potvrdený na matrike, kde zosnulý zomrel.

3. V našej cirkvi je zvykom čítať na pohrebe odobierku (nie je to povinné). Odobierka by mala obsahovať stručný životopis (pre údaje v matrike aj mená rodičov zosnulého) a mená tých, ktorí sa so zosnulým lúčia. VZOR TU

4. Po dohode s farárom je potrebné zajednať kantora a človeka, ktorý ponesie kríž. V prípade funkcionárov sa za krížom neise i čierna zástava (traja z presbyterov).

5. Zvonenie pred pohrebom a počas pohrebu (zvonenie v Záriečí) zabezpečuje kostolník a v tejto veci je potrebné ho kontaktovať.

6. Na požiadanie poslúži na pohrebe spevom piesní  ženský spevokol (Emília Dundeková) 

7. Na najbližších nedeľných službách Božích za účasti celej rodiny ďakujeme za život zosnulého a rovnako vkladáme pozostalú rodinu do Božej ochrany.

 

 

  Modlitby

A navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.
Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. 
Jakub 5:16
 


Je zvykom, že pri vyššie uvedených príležitostiach (krst, sobáš, pohreb...), pri výročiach týchto príležitostí (výročie sobáša, výročie úmrtia...), či iných udalostiach (životné jubileum, ukončenie štúdia); vkladajú ľudia prosby a vďaky do spoločných príhovorných modlitieb cirkevného zboru na nedeľných službách Božích. Tieto príhovorné modlitby odrieka slova Božieho kazateľ a zakončujú sa spravidla spoločným odiriekaním modlitby Pánovej. Pri tejto príležitosti rodina môže obetovať milodar na cirkev pre potreby cirkevného zboru. Ohľadom príhovorných modlitieb kontaktujte zborového farára.

 ___________________________________

(Pripravené s podporou materiálov stránok: ecavba.sk, efus.szm.sk, ecavdudince.sk) 

 

Joomla templates by a4joomla