Pohreb

Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme.
Rímskym 14:8

Pohreb je poslednou rozlúčkou v časnosti so zosnulým spolubratom, alebo spolusestrou. Samotný obrad je určený pohrebnému zhromaždeniu (ktorému sa zvestuje slovo Božie). Samotný obrad pozostáva teda zo zvesti Božieho slova, biblických textov, modlitieb a piesní.

O výkon pohrebu žiada pozostalá rodina (príbuzní) zborového farára. Termín pohrebu stanoví zborový farár s ohľadom na ďalšie limitujúce okolností (pohrebná služba, kantor, pozostalá rodina...). V prípade neprítomnosti zborového farára, ktorá je vždy vyhlasovaná na nedeľných službách Božích, je potrebné vybavovať pohreb so zastupujúcim farárom (Lazy alebo Púchov). V prípade zastupujúceho farára je potrebné zabezpečiť náležitosti, ktoré inak zabezpečuje domáci farár (viď nižie).

Je zvykom, že samotnému pohrebu predchádza spievanie, ktoré sa koná spravidla večer pred pohrebom. Spievanie vedú: v Záriečí Štefan Chovanec a Ján Repka; v Mestečku a na ďalších fíliach Emília Dundeková, prípadne zborový kantor.

Za život zosnulého ďakujeme a pozostalých do Božej ochrany porúčame za účasti celej rodiny a príbuzdných na najbližších nedeľných službách Božích v príhovorných modlitbách.

Čo je potrebné k vybaveniu pohrebu:

1. Pohreb je potrebné osobne, prípadne telefonicky ohlásiť na fare a dohodnúť termín a ostatné náležitosti. Pohreb môže byť vykonaný najskôr 48 hodín od smrti zosnulého. Termín pohrebu závisí od možnosti farára, pozostalej rodiny, pohrebnej služby a kantora.

2. Je potrebné priniesť doklad o prehliadke mŕtveho, ktorý je potvrdený na matrike, kde zosnulý zomrel.

3. V našej cirkvi je zvykom čítať na pohrebe odobierku (nie je to povinné). Odobierka by mala obsahovať stručný životopis (pre údaje v matrike aj mená rodičov zosnulého) a mená tých, ktorí sa so zosnulým lúčia. VZOR TU

4. Po dohode s farárom je potrebné zajednať kantora a človeka, ktorý ponesie kríž. V prípade funkcionárov sa za krížom neise i čierna zástava (traja z presbyterov).

5. Zvonenie pred pohrebom a počas pohrebu (zvonenie v Záriečí) zabezpečuje kostolník a v tejto veci je potrebné hokontaktovať.

6. Na požiadanie poslúži na pohrebe spevom piesní  ženský spevokol (Emília Dundeková) 

7. Na najbližších nedeľných službách Božích za účasti celej rodiny ďakujeme za život zosnulého a rovnako vkladáme pozostalú rodinu do Božej ochrany.