Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Záriečie

Náš cirkevný zbor patrí do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). V rámci územno-správneho členenia patríme do Turčianskeho seniorátu, ktorý je súčasťou východného dištriktu.

Cirkevný zbor Záriečie sa nachádza v púchovskej doline, ktorá sa tiahne údolím Bielej vody; teda od jej prameňa pod hrebeňom Javorníkov až po jej ústie do rieky Váh. Púchovská dolina sa etnograficky označuje aj ako luteránska, či spevavá. Luteránska preto, lebo reformačné hnutie Dr. Martina Luthera tu bolo silne prijaté a už v roku 1580 tu bol zriadený evanjelický zbor na Lúkach.

Reformačné myšlienky rovnako umocňoval príchod moravských exulantov po bitke na Bielej hore (1620), ktorí pre svoju vieru opúšťali svoju vlasť a tu na úpätí Bielych karpát nášli útočisko pre svoj ďalší život. Spevavou sa dolina volá preto, lebo hlasové danosti a hlasový fond tunajších ľudí mal neobyčajnú cenu a jedinečné kvality. Bez štúdia hudby alebo poznania nôt spievali veriaci prirodzene dvoj – trojhlasy. 
Ľudia sa stretávali v preplnenom kostole na službách Božích. Spev viedli kantori-učitelia, ktorí vedno viedli a rozvíjali nábožný i folklórny spev. Pre dolinu boli typické ťahavé pomalé piesne, čo vychádzalo práve z interpretácie duchovných  piesni z Tranosica a čo sa prenieslo i do ľudových piesní. Tranoscius - Cithara Sanctorumbol pri Písme Svätom neoddeliteľnou súčasťou duchovného porkmu evanjelických rodín po celé generácie.

Záriecky cirkevný zbor vznikol po vydani tolerančného patentu (1781) na rumoch lúckej evanjelickej cirkvi (31.10.1783), kedy sa evanjelici zo 6 obcí (Záriečie, Mestečko, Zbora, Vydrná, Lúky, Dubková) rozhodli postaviť tolerančný kostol v Záriečí. Spolu so Záriečím sa v doline nachádzajú ešte dva zbory - Púchov a Lazy pod Makytou.

Okrem matkocirkvi Záriečie tvorí náš cirkevný zbor šesť filiálok: ZboraMestečkoVydrnáLúkyLysá pod MakytouDubková (Lazy p.Makytou).

Zbor podľa schematizmu našej cirkvi (2006) počíta 1833 duší (pri sčítaní obyvateľstva sa v roku 2001 k ev. cirkvi v našej pôsobnosti prihlásilo 1847 obyvateľov).

 

Štruktúra CZ ECAV Záriečie

Predsedníctvo CZ:

     1.          Simona Devečková

     2.          Emília Dundeková

Kurátori CZ zvolení dňa 25.02.2024:

     1.          Boško Jozef – Záriečie

     2.          Dundek Jozef – Vydrná

     3.          Janíček Michal – Lúky

     4.          Marcinová Anna – Mestečko

     5.          Mičegová Viera – Dubková

Členovia presbyterstva zvolení dňa 25.02.2024:

     1.          Bednárik Pavol

     2.          Behro Ján

     3.          Bučková Alena

     4.          Dundeková Jana

     5.          Gášek Milan

     6.          Hajský Miroslav

     7.          Juríček Roman

     8.          Koleníková Emília

     9.          Martiško Martin

  10.          Mišún Jakub

  11.          Ofúkaný Ján

  12.          Pajtášová Zdenka

  13.          Patschová Emília

  14.          Valko Ľubomír

  15.          Valko Miroslav st.

  16.          Valko Miroslav ml.

  17.          Valko Vladimír

 

Poslanie evanjelickej cirkvi a.v.:
Šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha 
a vštepovať ju do vedomia ľudí.
Slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, 
náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti.
Viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancií 
a príkladnému kresťanskému i občianskému životu