Sobáš

A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo.
Matúš19:5

Sobáš je aktom, ktorý ustanovil Pán Boh už pri stvorení prvých ľudí, keď povedal: „Preto opustí muž svojho otca a svoju matku a priľne k svojej žene. A budú dvaja jedno telo.“ (1M 2, 24)  Sobáš je potrebné ohlásiť na fare minimálne mesiac dopredu, kedy sa dohodne termín sobáša ako aj termín predsobášnej prípravy. Tá pozostáva z dvoch stretnutí s duchovným zboru.  Svedkovia pri sobáši by mali byť evanjelici, jeden z nich môže byť členom inej cirkvi.

Manželstvo rozvedených uzatvárame len po predošlom písomnom dišpenze (súhlase) od dištriktuálneho biskupa. Manželstvo je možné uzavrieť v kostole v Zárieči alebo v Zobre. Na zabezpečení obradu sa podiela tiež kostolník a kantor.

Čo je potrebné k vybaveniu sobáša:

K vybaveniu je potrebná návšteva snúbencov u zborového farára, kde spoločne preberú a dohodnú všetky podmienky a náležitosti, súvisiace s cirkevným uzavretím manželstva. Snúbenci musia v mieste konania sobáša vybaviť na matrike zápisnicu o manželstve. K tomu je potrebná osobná účasťobčianske preukazy a rodné listy ako aj mená a rodné čísla svedkov. Snúbenci môžu požiadať o hudobné obohatenie sobáša (ženský spevokol, sólo spev...). Výzdobu kostola je potrebné dohodnúť so ženami (viď v kontaktoch), ktoré sa o výzdobu starajú (a to aj v prípade, že si výzdobu snúbenci zabezpečujú sami).