Krst Svätý

Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.
Marek 16:16

Slovo krst, z pôvodného novozmluvného gréckeho výrazu, znamená PONORENIE-VNORENIE. Krst svätý je príkaz Pána Ježiša Krista. On ustanovil sviatosť Krstu svätého týmito slovami: "Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko. Čokoľvek som vám prikázal, Ajhľa ja som s vami po všetky dni až do konca sveta."  (Matúš 28,18-20) - Ježiš dal cirkvi úlohu krstiť ľudí nie v mene, ale v meno trojjediného Boha.

Krst je prijatím dieťaťa do cirkvi a jeho vložením do Božích rúk. Súčasne je to záväzok rodičov a krstných rodičov, že dieťa budú viesť k viere v Pána Ježiša Krista. Krst sa koná sa zásadne v nedeľu a je vhodné ho vykonať počas Služieb Božích. Termín a okolnosti krstu je potrebné dohodnúť so zborovým farárom a predchádza mu rozhovor s rodičmi dieťaťa podľa dohody s farárom.

Krstní rodičia by sa nemali vyberať iba podľa rodinnej príslušnosti, ale aj podľa toho, aby pre dieťa boli vzorom vo viere. Mali by to byť konfirmovaní evanjelici, v odôvodnenom prípade môže byť jeden členom inej kresťanskej cirkvi. Ak žijú v zmiešanom manželstve, ich deti by mali byť pokrstené v evanjelickej cirkvi.

Ľudia často hovoria: Nedám dieťa pokrstiť - nech sa, keď' dospeje, samé rozhodne, či chce v Krista veriťalebo nie. Kto takto zmýšľa, ako by povedal: "Prečo dieťatku vnucovať, akej bude národnosti? Nebudeme ho tiež učiť materinskú reč; vyčkáme nech vyrastie a potom sa samé rozhodne, ktorú národnosť' a ktorú reč si zvolí za svoju". Preto neodopierajme ďeťom Božiu milosť. Dajme dieťa pokrstiť a spolu s krstnými rodičimi napĺňajme krstný sľub. Veď kto bol pokrstený ako dieťa, ma pri konfirmácii možnosť' potvrdiť svoj krst. To, či sa tak rozhodne urobiť, či pri konfirmácii vyzná svoju vieru, je dokladom, že krst nemluvniat neberie pokrstenému osobnú slobodu rozhodovania. Naopak, rozhodnutie, či človek povie svojmu krstu áno alebo nie, zahŕňa.

Čo je potrebné k vybaveniu krstu:

O krst musí požiadať aspoň jeden z rodičov dieťaťa osobne duchovného pastiera zboru. Samotnému krstu predchádza pastorálny rozhovor s rodičmi o význame krstu. Potrebné doklady: Rodný list dieťata.