Oznamy

Adventná večiereň         Streda 11.12 o 17:00 Záriečie

                                                 Štvrtok 12.12. o 17:00 Zbora

 

Nedeľa 15. decembra 2019, 3. adventná nedeľa

Služby Božie,                                        Zbora    8:00 + spoveď s VP                                                     

                                                                    Záriečie   9:30

Nešporné Služby Božie s VP         Dubková  13:30

                                                                     Lúky 15:00

Večera Pánova so spoveďou         Záriečie 17:00

 

Adventná večiereň         Streda 18.12 o 17:00 Záriečie

                                                 Štvrtok 19.12. o 17:00 Zbora

 

Nedeľa 22. decembra 2019, 4. adventná nedeľa

Služby Božie,                                        Zbora    8:00                                                

                                                                    Záriečie   9:30

Nešporné Služby Božie s VP        Vydrná 15:00

Večera Pánova so spoveďou         Záriečie 17:00

 

Počas Služieb Božích bude konaných 24.11.2019 sa uskutočnil volebný konvent na funkciu biskupa VD s nasledovným výsledkom

Mgr. Katarína Hudáková, farárka v L. Ondreji    40 hlasov

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD                87 hlasov

Zdržal sa                                                                           1 hlas

      Od 1. júla je zborový farár Miroslav Eštok ustanovený za farára - administrátora v CZ Púchov. Z toho dôvodu budú SB v Zbore bývať o 8:00

Milodary a príhovorné modlitby

Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 
2. Korintským 9:7

 

 Námety na modlitby a milodary

  

Neprestajne sa modlite.  1.Tesalonickým 5:17

 Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.  Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.  List Jakuba 5:16
Modlitby
 
- Modlime sa za brata, ktorý odchádza na dlhodobú študijnú cestu do Austrálie
 
Milodary
K nedeli 1. decembra 2019
Pri 1. výročí úmrtia Ondreja Kuchtu si spomína manželka s rodinou a pre potreby zboru venuje 100 eur
Pri 1. výročí úmrtia Viery Smatušíkovej si spomína sestra a pre potreby zboru venuje 100 eur
Rodina Činčurová pri 1. výročí úmrtia manžela, otca a dedka venuje pre potreby zboru 50 eur
 
K nedeli 24. novembra 2019
Manželia z Vydrnej pri 50 výročí sobáša s vďakou voči Pánu Bohu venujú pre potreby zbor 100 eur