Header

61.jpg
REPORTY Z II. ETAPY 

 

28.12.2017

Kúrenie v kostole je úspešne v prevádzke, vylaďuje sa jeho používanie a nastavenie pre komfortné používanie.

Dlažba na prízemí kostola je doložená vpredu aj vzadu.

Zadné lavice sú osadené vrátane kúrenia.

 

 

14.10.2017

Finalizujeme zapojenie nového kúrenia. Nové vykurovacie panely sú už osadené v laviciach a prebieha ich zapojenie. Jedná sa o realizáciu prejednávaného, testovaného a schváleného systému. Panely sú namontované pod lavicami a lokálne vykurujú priestor v laviciach s postupnou emisiou do priestoru kostola (tak ako tomu bolo aj u predchádzajúceho systému). Oproti starému trubkovému systému má nový systém výhody:
- štvrtinová spotreba elektrickej energie

- vyššia bezpečnosť vzľadom na nižšiu - bezpečnú teplotu

- vyššia účinnosť ohrevu

- vyhrievanie sedacej časti

 

 

21.9.2017

 

Odstránené lavice z kostola boli premiestnené na poval zborovéh domu, kde budú uskladnené do času prehodnotenia ich použitia alebo zhodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 20.9.2017

Doplnenie dlažby na odhalené betónové plochy.

Keďže súčasná dlažba /použitá v stredovej chodbe kostola/ nie je už na trhu, snažili sme sa hľadať vhodné doplnenie, ktoré bude korešpondovať s farebnosťou dlažby a oltára. Ohraničujúcimi kritériami pritom boli:

- hrúbka 8mm (daná súčasnou dalžbou)

- vzor mramor/kameň

- farebnosť: biela-sivá

- mrazuvdzorná/protišmyková

Po zvážení dostupných riešení sme sa dopracovali k dvom typom dlažby (jednalo sa o odtieň sivej, a bledosivej). Riešenie bude nasledovné:

dlažba Rako Form svetlo šedá (VID TU). Dlažba bude uložená kosoúhlo (45°). Kontrastný odtieň spolu s kosouhlým uložením vytvorí opticky samostatné plochy, ktoré fareben korešpondujú a súčasne rozna dlažba nenarúša estetický dojem. Celková potreba vrátane priestoru okolo organa je 65m2. Dlažbu chceme položiť po realizácií kúrenia, ktoré bude zhotovené v priebehu októbra. Dlažba má koeficien šmyku R9, čo je pre tento účel dostačujúce (lepšie ako súčasná dlažba)

 

 

6.9.2017

Odstránenie stropných dosiek prebehne v októbri. Súčasťou bude aj vyspravenie stropu hlavne po demontovaných neónov.

Súčasne prebieha riešenie doplnenia dlažby na betónové plochy v kostole.

 

 

31.8.2017 Odstránenie stropných dosiek 

  Dňa 31.8. prebehlo testovacie odstránenie jednej stropnej dosky na pravej strane vedľa organu. Po odhalení priestoru pod doskou sme konštatovali, že odstránením nevznikajú žiadne riziká a záväzok voči Krajskému pamiatkovému úradu môže byť naplnený. Ten zaviazal náš CZ, aby pri rekonštrukcií odstránil dosky a prinavrátil tak jednoduchý a čistý vzhľad stropu, ktorý bol v 60. rokoch realizovný podľa architekta Michala Harmica.

Postup prác bude nasledovný:

1/ demontáž svietidiel, demontáž stropných dosiek, demontáž priečnej nosnej konštrukcie
2/ očistenie stropu
3/ demontáž neónov
4/ zapucovanie defektov na strope, premaľovanie
5/ inštalácia osvetlenia oltárnej časti

 

 

 

31.8.2017 Zhodnotenie úpravy lavíc (článok pre ZZ)

       V mesiaci august prebehli práce na úpravách lavíc v našom kostole. Išlo hlavne o nové kúrenie, nové usporiadanie a oprava lepkavých operadiel. Jednalo sa o proces, ktorý sme pripravovali takmer rok. Touto otázkou sme sa zaoberali na konvente, presbyterstve, informácie sme zverejňovali v zborovom časopise a na internetovej stránke a dali sme aj dostatočný čas na pripomienkovanie. Ďakujeme za všetky námety a pripomienky. Čo sa týka prelakovania operadiel – ak by ste pozorovali, že problém lepenia sa stále pretrváva, prosím oznámte nám to. Aj napriek tomu, že sme nezaznamenali žiadne nesúhlasné stanovisko, či poukázanie na nevýhodu redukcie, dovoľte mi znovu v krátkosti zhrnúť hlavnú myšlienku:

        Kapacita kostola predstavovala pred úpravou 500 miest na sedenie. Tento počet výrazne prevyšoval  potrebu pre služby Božie (mimo štedrý večer, kedy i tak nie všetky miesta na sedenie bývali obsadené). Naproti tomu sme pri rôznych príležitostiach bojovali s nedostatkom miesta pred oltárom a rovnako voľným priestorom pri vstupe do kostola. Preto sme sa zaoberali otázkou zníženia počtu lavíc s cieľom uvoľniť priestor a súčasne zachovať dostatočnú kapacitu na sedenie s ohľadom na potrebu pre služby Božie. Po zrealizovaní úprav je na prízemí 200 miest + 200 miest na pavlačoch.

        Chcem vás požiadať, aby ste túto zmenu prijali ako dobrý úmysel. Aby sme sa ako zhromaždenie – společenstvo nebáliposunúť sa dopredu, bližšie k oltáru, odkiaľ sa nám dostáva zvesť Slova.

 Postup ďalších prác II. etapy (2017)

 -      Inštalácia a zapojenie nového vykurovacieho systému

 -      Odstránenie stropných dosiek (záväzok KPÚ)

 -      Položenie dlažby na odhalené betónové plochy po laviciach.

 Tak ako sme avizovali na začiatku opravy kostola, práce robíme postupne tak, ako nám stačia sily a financie. Preto počas opráv je viacero vecí v stave „rozpracovanosti“ (obúchaná omietka, odhalená betónová podlaha, strop po odstránení dosiek....). Jedná sa o dočasný stav, ktorý nie je trvalý a všetky práce sú vykonávane s ohľadom na budúcu nielen vecnú ale i estetickú funkciu chrámového priestoru.

Martin Melišík

 

 

 

 


22.-23.8.2017  

 Začali sa vykonávať práce súvisiace s redukciou lavíc. Postupuje sa podľa plánu, ktorý bol k dispozícií na pripomienkovanie a ktorý schválilo zborové presbyterstvo.

Súčasne sa realizuje prelakovanie operadiel týchto lavíc nasledovným postupom: prebrúsenie opierok, zdrsnenie povrchu; prelakovanie parketovým lakom (na vodnej báze) v dvoch vrstvách.

Dočasne zostnanú betónové plochy odhalené, pokiaľ sa nedokončí rekonštrukcia kúrenia, potom budú pokryté keramickou dlažbou.

Nový vykurovací systém čaká na dodávku panelov. 

 Práce realizoval p. Kurti v hodnote 650€ + brigádnicke práce pri nosení lavíc. 

 

 

16.8.2017  

Prebehlo vzorková úprava a natretie lavice. Opierková časť sa zlahka prebrúsila a pretrela vrstvou parketového vodného laku. Podľa výsledku testu sa rozhodne o celkovej úprave operadiel. 

 

2.2.2017  

Montáž vzorky kúrenia do lavíc - jedná sa o elektrické panely o výkone 180W. Panely sú namontované zospodu lavíc a teplo distribuujú smerom dole - na nohy a od podlahy sa teplo následne odráža do priestoru. Montáž týchto panelov bola zrealizovaná bridádne po mechanickej i elektrickej stránky. 

 

29.1.2017  

Zasadnutie presbyterstva, prejednanie II. etapy

 
 
 
 
                                              REPORTY Z II. ETAPY                                                                        

7.11.2016   Realizácia chodníkov okolo kostola 

Konečne sa pristupílo k záverečnej fáze I. etapy opravy kostola - realiizácií chodníkov. Týmto krokom sa zavŕší projekt riešenia vlhkosti muriva podľa plánov. Riešenie chodníkov zaŕňa nadsledovné riešenia:

1. zo zadnej strany kostola nie su relaizované žiadne chodníky

2. od zákrstia pozdĺž kostola smerom k rieke je vytvorený súvislý chodník s vyvýšeným okapovým chodníkom

3. od strany mesteckých dverí bude chodník realizovaný len smerom k hlavnému vchodu. Súčasťou bude aj výmena chodníka k bránke. Zvyšný priestor bude riešený len okapovým chodníkom

4. Zo strany hlavného vchodu budú vytvorené okapové chodníky a zvyšný výkop bude zabetónovaný. Z tejto strany počítame, že v budúcnosti príde k riešeniu chodníka pred kostolom, kedy dôjde k napojeniu k vytvoreným chodníkom 

 

 

14.9.2016 - 24.9.2016 pokračovanie zásypov 

 

V stredu 14.9. pokračovali zásypové práce výkopov, kedy boli výkopy na 70% zasypané (s vytvorením drenáže do vsakovacej jamy). Postupne došlo k takmer úplnému zásypu.

Súčasťou prác bolo vytvorenie trativodu pre zvod dažďovej vody vstupného prístrešku nad hlavným vchodom, ktorý je odvedený popri hlavnej komunikácií smerom k budove fary.

 

 

12.9.2016 - schválenie typu dlažby 

Emailovou komunikáciou sme dostali schválenie pre použitie dlažby na chodníky okolo kostola: Beton Brož, typ HISTORY, odtien ŠEDÁ.

http://www.betonbroz.cz/produkty/chodniky-komunikace-a-schodiste/dlazba-skladebna-history/ 

10.9.2016 - zásyp výkopov 

Vo štvrtok 8.9. ešte prebiehali dočisťovacie práce a podkopanie múrika pri juhovýchodnom rohu kostola. Rovnako bola realizovaná pokládka bleskozvodového vedenia, ktoré už bolo nevyhovujúce. Bleskozvodové pásy sa položili na dno vykopaných jám a vyviedli sa prípoje pre napojenie zo striech.

V sotobu sa začalo zasypávaním východnej strany (strana mesteckých dverí). Keďže táto strana je na prísun vody najbohatšia (stekanie zo svahu od zvonice), odvod drenáže bol posilnený o druhú drenážnu trubku, ktorá zvýši spoľahlivosť odvedenia vody do vsakovacej nádrže.

 

 

Schválenie dlažby pre chodníky okolo kostola

Návrh typu dlažby pre realizáciu chodníkov bol podmienený schválením KPÚ v Trenčíne. Od začiatku septembra prebieha komunikácie s KPÚ ohĺadom výberu vhodného typu dlažby, ktorá bude schválena a vyhovujúca pre položenie v bezprostrednej blízkosti pamiatkovo chráneného objektu.

 

2.9.2016 - práce v interiéri + návoz materiálu 

V piatok 2. septembra bola dovezená časť zásypového materiálu pre drenáž.

V kostole prebiehali práce okolo organa, odstránením drevenej podesty, ktorá bola potiahnutá kúskami starého linolea. Súčasne sa preusporiadali lavice, aby bol priestor funkčne využitý. Odstránili sa dve dlhé lavice, nakoľko priestor bol veľmi stiesnený a miest na sedenie je v kostole dostatok. S uvoľňovaním priestoru dochádza i k uvoľnovaniu akustiky priestoru, ktorá sa otávara a prináša tak zvýšenie kvality posluchu spevu, slova i organa.

 

 

22.-26.8.2016- VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Do konca augusta prebehli výkopové práce okolo kostola, kedy boli zhotovené obkopy kostola, trasovanie odvodu drenáže (okolo sakristie, ktorá má izolované základy) a výkop vsakovacej nádrže. Všetko je tak nachystané k realizácií zásypov podľa spracovaného projektu.

 
 

25.7.2016 - KONTRÓLNY DEŇ KPÚ 

V pondelok 24.7. sa konala ohlásená návšteva zástupcov KPÚ Trenčín, ktorej cieľom bolo archeologické posúdenie výkopov okolo kostola. Stretnutie bolo verejne dostupné, ohlásené na nedeĺných službách Božích. Z zbor sa ho zúčastnili: J.Ofúkaný, M.Eštok, J.Pečeňa, M.Melišík; za KPÚ: M.Ružôňová a B. Brodňanová - archeologička. Zápis z návštevy konštatuje, že práce môžu pokračovať, keďže neboli zachytené žiadne nálezy. 

Súčasne sme prezentovali aj práce vo vnútri kostola a krátko sme hovorili aj o kamennej krstiteľnici, ktorá by časom mala byť uvedená do pôvodného stavu - odstránenie olejového náteru.

 

20.7.2016 - ZAČATIE VÝKOPOVÝCH PRÁC 

Súbežne s brigádou začali práce na obkopaní kostola, ktoré boli podľa nariadenia riadne nahlásené na KPÚ do Trenčína. Narezal sa i chodník pred kostolom a výkopové práce pokračujú po celom obvode kostola.

 

18.7.2016 - SPUSTENIE BRIGÁDY VO VNÚTRI KOSTOLA

V pondelok 18.7.2016 sa začala brigáda, ktorej predcházalo organizačné zabezpečenie. Jednalo sa totiž o práce vo vnútri kostola, ktoré museli prebehnúť počas jedného týždňa, aby nebolo ohrozené konanie Služieb Božích. Podľa plánu sa v tento deň povynášali lavice po obvode kostola, povynášal sa inventár a pozakrývali všetky lavice, lustre, organ, oltár a ostatné príslušenstvo. Z vonku kostola sa otĺkla aj posledná - južná stena kostola.

V utorok porkačovali práce, pričom sa osekávala vnútorná omietka. Súčasne sa začali aj výkopové práce a zo strany od altánku.

V stredu prebehlo dočistenie omietok v interieri, dosekanie omietky okolo schodov. Pokračovalo sa i vonku, prebehlo narezanie asfaltu pred vchodom do kostola a výkopové práce začali aj zo strany mesteckých dverí.

Vo štvrtok prebehlo upratovanie kostola.

 

4.6.2016 - NAREZANIE FASÁDY

- v sobotu sa uskutočnila prvá brigáda, pri ktorej sa malo rozhodnúť o výške osekania omietky a odborného narezania. Odbornú garanaciu za účasi námestného kurátora a dozorcu držal Vlado Valko, ktorý zapožičal všetkú potrebnú techniku. Fasáda sa narezala po celom obvode mimo sakristiu a južnú stenu, ktorá je kvalitatívne najlepšia. Súčasne prebehlo osekanie dvoch stien. 

 

1.6.2016 - OTVORENIE FASÁDY
- prieskumné osekanie omietky na severozápadnom rohu kostola. Zhodnotenie stavu za prítomnosti p. Repku, ktorý má skúsenosti z rekonštrukcií pamiatkových objektov. Bolo zistené, že cementová omietka je pevná vzhľadom na svoju hrúbku, ktorá miestami dosahuje až 2-3cm. Omietka však nie je súdržná s múrom kostola hlavne v spodnej časti16.5.2016 - KLADNÉ VYJADRENIE KPÚ TRENČÍN
- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne vydal záväzné stanovsiko pre realizáciu prác súvisiacich so sanáciou obvodového muriva kostola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Joomla templates by a4joomla